Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Stravování

Ceny stravného

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku, dle  vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Celodenní stravné pro děti do 6 let  činí      30,- Kč/ denně.

Celodenní stravné  pro děti, které dovrší v daném školním roce 7 let činí     33,-  Kč/ denně.

Danou částku nasobíme 20 dny (počet pracovních dnů v měsíci se pohybuje od 19-23 dnů)

Kalkulace ceny stravného:

Přesnídávka……….7,- Kč

Oběd  do 6 let……17,- Kč,   7 letí…..20,- Kč

Svačina……………6,- Kč

PODKLADY PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU

na školní rok 2018 - 2019

STRAVNÉ:

Založte si trvalý příkaz-číslo účtu: 2000647647/2010

Částka:..........................

 Měsíční zálohové částky:

 celodenní do 6 let: 600,- Kč

                 polodenní do 6 let: 480,- Kč

                 celodenní 7 letí: 660,- Kč

 polodenní 7 letí: 540,- Kč

Variabilní symbol: 11

Konstantní symbol: 0008

Zpráva (příjemci) nebo do poznámky: příjmení a jméno dítěte - NUTNÉ!

Vyúčtování bude k 31.12 (v lednu), k 31.3(v dubnu) a k 31.7(v srpnu). opět bezhotovostně.

Splatnost: vždy do 10. v měsíci, kdy musí být již platba na účtu školy.

 

 

Organizace školního stravování

  • Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje podle platných vyhlášek a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

  • Školní jídelna připravuje jídla, která jsou roznášena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých  probíhá vlastní stravování dětí. 

  • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. 

  • Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

 Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8,30  -   9,00  - podávání dopolední přesnídávky buď v samoobslužném režimu (děti si berou

                         přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu) nebo svačí celá skupina

                         najednou

11,30 – 12,00 - oběd

14,30 – 14,45 - podávání odpolední svačiny

V rámci „pitného režimu“ mají děti po celou dobu pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy  v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

                       Postup přihlašování a odhlašování dětí ze školního stravování v mateřské škole

  •     Dítě se přihlašuje ke stravování  vždy na celé období, to je kalendářní měsíc.

V praxi to znamená, že pokud je dítě přihlášeno k celodennímu stravování a po obědě odchází domů, odpolední svačinku si rodič může vyzvednout, jinak svačina propadne. Naopak pokud polodenní strávník zůstane i odpoledne, rodič svačinu doplatí v ceně 6,- Kč

  • Přihlašování a odhlašování je vždy den předem, od 6,00 - 12,00 hod., neplatí v pondělí, kdy děti můžeme přihlásit do 8,00 hod.

  • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole a ta zajistí řádné odhlášení stravy.

  • Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době před vydáváním obědů do 11.15 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti). V případě neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3.den. Proto žádáme rodiče, aby po jednodenní absenci, když si nevyzvednete oběd, telefonicky nahlásili, zda dítě další den přijde, či nikoli.

  • Stravné se platí bezhotovostně na účet mateřské školy. Jen ve vyjímečných případech, po dohodě s ředitelkou školy hotově, zpravidla první středu v měsíci u vedoucí školní jídelny v ZŠ. Z bezpečnostních důvodů je nutno platit pouze v tento den, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Rodič je povinen si včas zjistit termín k úhradě a ten bezpodmínečně dodržet!