Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Současnost  

 

Představení mateřské školy 

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,00 hodin.

V současné době je  kapacita MŠ 91 dětí, ty jsou rozděleny do čtyř tříd a dvou budov, věkové složení je 2,5 – 7 let.

Mateřskou školu tvoří dvě propojené budovy na č.p. 451. Interiér se snažíme neustále modernizovat a vylepšovat, co nejlépe využívat a uspořádávat, aby se zde děti i zaměstnanci cítili co nejlépe.

Školu obklopuje rozsáhlá a krásná zahrada. Je vybavená novými asfaltovými cestami, pryžovým povrchem pro nové herní prvky a sestavy, pískovišti, skluzavkami, průlezkami, houpačkami, výzkumnou stanicí, venkovní učebnou a dalšími prvky vybízející děti k environmentálnímu vzdělávání -  pozorováním, bádáním, experimentováním, pochopení přírodních zákonitosti i probouzení zodpovědnosti ve vztahu k přírodě. V zadní části se nachází lesík. Zahrada je využívaná dětmi během celého roku k pohybovým aktivitám, výchovně - vzdělávacím činnostem, spontánním hrám i odpočinku.

Pro velký zájem rodičů o umístění dětí v mateřské škole jsme v roce 2018 zřídili odloučené pracoviště v budově bývalé fary č.p. 38,kde je ideální prostředí pro menší skupinu 15 nejmladších dětí. Prostory jsou přizpůsobené a pečlivě upravené pro předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do tří let. Děti mají k dispozici i venkovní zahradu, kde je vybavení pro nejmladší děti.

V celém zařízení pracuje 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických, 3 správní a 3 zaměstnankyně kuchyně.

Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči a s jejich pomocí připravujeme pro děti řadu aktivit po celý školní rok. Velká účast na těchto společných akcích svědčí o zájmu jak dětí, tak rodičů.

Naše třídy:

 

Koncepce /vize/ mateřské školy

Jedním z hlavních cílů výchovy v naší mateřské škole je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Filosofií naší školy je položení základů rozvoje autonomní osobnosti a  zprostředkovávání základních životních zkušeností cestou přirozené výchovy, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dítěte. Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Východiskem výchovně vzdělávacího procesu je chápání dítěte jako osobnosti, která má svá práva a potřeby /Listina dětských práv/. 

Dalším důležitým cílem je dovézt každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem a dovednostem, důležitým pro celý další život. Rozvíjet  zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Poskytnout základ pro celoživotní vzdělávání. Vytvořit pro děti takové podmínky a prostředí, aby v období předškolního vzdělávání prožily plnohodnotný, spokojený a šťastný život.

Míra  partnerství dítě – učitelka je dána jejich vzájemnou znalostí či poznáním se. Dítěti je potřeba dávat prostor pro roli aktivního subjektu, který má své vlastní prožitky, cítí, poznává, projevuje se jako osobnost. Ve vzdělávání upřednostňovat zejména rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a oblast socializace, dostatek zkušeností a z nich vyplývající nezbytné dovednosti. Vzdělávání uskutečňovat na základě vstřícných vztahů mezi dětmi a dospělými.

Pracovat podle Rámcového programu pro předškolního vzdělávaní, který vymezuje závazné rámce vzdělávání, a ty přizpůsobit podmínkám naší školy. Nabízet kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči pro všechny děti naší školy /zájmové aktivity, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, školy v přírodě, plavecké kurzy, výlety…/                                                                                            

Využívat nové prvky na ŠZ a krásné přírodní prostředí, ve kterém se MŠ nachází, což je výborná příležitost pro směrování dětí k environmentální výchově, hledání a rozvoji estetické a ekologické výchovy, k vytváření pozitivního vztahu člověka k přírodě, k lidem a ke všemu živému. 

Rozvíjet mezilidské vztahy, umět pomoci a využít přírodních hodnot k obohacení osobnosti člověka. Seznamovat děti s různými netradičními a přírodními materiály a naučit je s nimi pracovat. Věnovat se netradičním formám a experimentování. Podněcovat u dětí fantazii, kreativitu při těchto činnostech a mít možnost prezentovat se svými výrobky nejen v rodině, ale také na veřejnosti (výstavy, soutěže).

Zaměřit se na rozvoj polytechnické výchovy v MŠ. Učit zacházet děti s technikou jinak, než ji jen konzumovat. Aby rozuměly vlivu techniky na přírodní a společenské prostředí a učily se kriticky přemýšlet, orientovat se v záplavě informací, posuzovat fakta z různého úhlu pohledu. Polytechnika podporuje i přírodovědnou inteligenci – schopnost vnímat přírodovědné zákonitosti, třídit přírodní jevy, používat znalosti z přírody, orientovat se v ní a rozumět jí.

Velkou péči věnovat také každodenní spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.

Pokračovat v několikaleté tradici spolupráce s okolními MŠ, ZŠ, PPP Frýdek – Místek, ZUŠ Brušperk, TJ Sokol Fryčovice, OÚ Fryčovice - komise, Klubem seniorů. 

DLOUHODOBÝ ZAMĚR NAŠI MŠ:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Záměrem MŠ je dostat děti do přírody a přírodu do zahrady.

Vycházíme z předpokladu, že kontakt s přírodou pomáhá formovat budoucí vztah a postoje vůči životnímu prostředí a učí k odpovědnému přístupu a zodpovědnosti k přírodě a všemu živému. Postoj nové generace je velmi zásadní a může významně ovlivnit vzhled krajiny a přírody v budoucnosti.

V dnešní době, kdy stále více dětí tráví svůj volný čas u televize nebo u počítačů, je potřeba v nich od útlého věku podněcovat touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě. Vzbuzovat u dětí zvídavost, aktivitu, tvořivost, učit je experimentovat, objevovat a poznávat život v přírodě všemi smysly.

Rekonstrukcí naše zahrada získala více než 30 nových prvků z přírodních materiálů. Ty jsou nejen zdrojem her, ale také edukačními pomůckami se širokým využitím – jak při každodenních činnostech, tematických dnech  i týdenních projektech, tak při společných akcích s rodiči.  Nové možnosti probudí v dětech spontánní zájem o nové prožitky. Pedagog pak v případě zájmu nebo vhodnou motivací pomůže k dalšímu rozvoji vědomostí, empatie, tvořivosti, zdokonalení dovedností na základě prožitkového učení.

Pobyt na čerstvém vzduchu má zásadní dopad na zdraví a nemocnost dětí. Posiluje obranyschopnost organizmu adaptací na širší teplotní spektrum. Některé děti nejsou vedeny ke každodenním pohybovým aktivitám. Pohyb v přírodním prostředí má vliv na rozvoj motorických dovedností, dochází k nácviku správných pohybových stereotypů a korektního držení těla. Herní prvky a modelace terénu mají inspirovat k pohybu, zdokonalovat obratnost a smysl pro balance. Zároveň dětem umožní vnímat fyzikální záležitosti, kterým podléháme, jako je např.gravitace. Zdravá míra rizika pak dá dětem možnost otestovat si své schopnosti. Učitelka bude pozorovat nejen bezpečí dětí, ale také jejich sociální interakce, komunikaci, sdílení a vývoj osobnosti. Environmentální výchova se prolíná celým výchovně – vzdělávacím procesem.