Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program pod názvem „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“ umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. ŠVP umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání.

Vzdělávací záměr vzdělávacího programu

Rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům.

Rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s lidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

Zpracování obsahu vzdělávacího programu 

Je rozpracován do pěti integrovaných bloků, ve kterých je dán vzdělávací záměr komplexně pro celou školu. Učitelky ve třídách si rozpracovávají tento základ do třídních vzdělávacích programů, určený pro danou věkovou skupinu. Vytvářejí témata, která nejsou pevně časově ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Vycházejí z přirozeného života kolem nás.

TVP se stále vyhodnocuje, mění, průběžně doplňuje o nové prvky a nápady.

Snažíme se, aby TVP byl přehledný, jasný a aby obsahoval dostatek podnětů a podporoval i tvořivost pedagoga. 

V případě integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tam, kde je to potřebné a účelné, je sestaven orientační plán dle doporučení SPC, PPP ve spolupráci s příslušným odborníkem.

U dětí mimořádně nadaných se obsah, podmínky a nabídka dalších aktivit přizpůsobuje podle mimořádných schopností dětí.

Vzdělávací program konkretizovaný pedagogem v třídních programech si klade za cíl dosáhnout 

u dětí ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence dle RVP PV:

1. Kompetence k učení

2. Kompetence k řešení problémů

3. Kompetence komunikativní

4. Kompetence sociální a personální

5. Činnostní a občanské kompetence

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

I. INTEGROVANÝ BLOK

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

II. INTEGROVANÝ BLOK:

O ČEM SI ŠUSTÍ BAREVNÉ PODZIMNÍ LISTÍ ?

III. INTEGROVANÝ BLOK:

CO MI POŠEPTALA SNĚHOVÁ VLOČKA

IV. INTEGROVANÝ BLOK:

SLUNÍČKO SE PROBUDILO, NA OBLOHU VYSKOČILO!

V. INTEGROVANÝ BLOK:

ŘEKNI MI, BERUŠKO, JAK VONÍ LÉTO?