Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Rozpočet na rok 2019

 

Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace
     
Rozpočet na rok 2019    
     
     
Prádlo, oděv a obuv 20 000,00  
Knihy, účební pomůcky, tisk 50 000,00  
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00  
Potraviny 450 000,00  
Materiál jinde nezařazený 196 000,00  
Voda 20 000,00  
Plyn 160 000,00  
Elektrická energie 140 000,00  
Cestovné 5 000,00  
Reprezentace 5 000,00  
Ostatní služby  261 000,00  
Jiné ostatní náklady 13 000,00  
Opravy a udržování 150 000,00  
Mzdy+odvody 452 000,00  
OPPP - zřizovatel 30 000,00  
Státní rozpočet 4 200 000,00  
Výdaje celkem 6 252 000,00  
     
Příspěvek zřizovatele 1 400 000,00  
Státní rozpočet 4 200 000,00  
Stravné 450 000,00  
Úplata za vzdělávání 200 000,00  
Ostatní výnosy 2 000,00  
Výnosy celkem 6 252 000,00  
     
     
Miroslava Šmiřáková, ředitelka školy:    
     
Ve Fryčovicích 30.11.2018    

Zastupitelstvo obce Fryčovice, na svém zasedání konaném 27.3.2019, schválilo rozpočet obce Fryčovice na rok 2019. V tomto rozpočtu jsou určeny prostředky na provoz MŠ Fryčovice 451, p.o. v celkové výši 1.400.000,00 Kč. Tuto částku schválila jako závaznou Rada Obce Fryčovice dne 17.12.2018, usnesením č.18/04/49.